przepławki dla ryb - ekspertyzy ichtiologiczne + projekty + wnioski o dotacje

Biuro Zarządzania Inwestycjami Wodnymi EIRP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przepławki dla ryb ogolne-zasady-dotacji

Ogólne zasady przyznawania dotacji na przepławki

W ramach dotacji na przepławki można uzyskać 100% dofinansowania na budowę przepławki. Ponadto:


  • uzyskać zaliczkę finansową z ARiMR na inwestycję – co umożliwia realizację inwestycji bez angażowania własnych środków,
  • przez EIRP i potrzebnej dokumentacji do wniosku oraz koszty koordynacji wdrożenia dotacji, sprawozdawczości i jej rozliczenia,
  • uzyskać zwrot kosztów związanych z opracowaniem projektów budowlanych, kosztorysów i innych działań związanych z przygotowaniem do rozpoczęcia inwestycji
  • zrealizować inwestycję bez gwarancji bankowych.Dotacje obejmują 100% inwestycji. Można uzyskać zaliczkę finansową, co umożliwia realizację inwestycji bez uruchamiania własnych środków. Instytucją zarządzającą dotacjami jest MRiRW, Oś 3 PO RYBY.


Dokumentacja dotycząca przyznawania dotacji znajduje się na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Europejski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości jest instytucją niezależnie wspierającą beneficjentów PO RYBY w uzyskaniu, wdrożeniu i rozliczeniu dotacji inwestycyjnych.

Prowadzimy kampanię informacyjną oraz doradczą skierowaną do właścicieli i użytkowników małych elektrowni wodnych, której celem jest pozyskanie dotacji unijnych przez właścicieli elektrowni, na następujące zadania:

  • budowa albo odbudowa, przebudowa lub montaż urządzenia lub zespołu urządzeń, umożliwiających wędrówkę ryb migrujących (przepławki),
  • adaptacja, remont, wymiana, naprawa lub techniczne wyposażenie urządzenia lub zespołu urządzeń, umożliwiających wędrówkę ryb migrujących (przepławka), realizowaną w celu poprawy efektywności działania urządzeń lub poprawy bezpieczeństwa wędrówki ryb.

Przygotowujemy inwestorów do uzyskania dotacji inwestycyjnej na przepławki.


Kto beneficjentem dotacji na przepławki?

1) inwestorzy, którzy są posiadaczami urządzenia wodnego lub jego części, które uniemożliwia albo wpływa niekorzystnie na efektywność lub bezpieczeństwo wędrówki ryb dwuśrodowiskowych w publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących;

2) zarząd województwa – jeżeli projekt realizowany będzie w ramach określonego zadania i dotyczy urządzenia lub zespołu urządzeń umożliwiających wędrówkę ryb dwuśrodowiskowych, które nie znajdują się w posiadaniu samorządu województwa;

3) jednostki badawczo-rozwojowe, wyższe szkoły zawodowe kształcące w zakresie rybołówstwa morskiego, organizacje zrzeszające armatorów albo organizacje międzybranżowe, o których mowa w przepisach o organizacji rynku rybnego, dla projektów budowy sztucznej rafy w polskich obszarach morskich

4) uprawnieni do rybactwa w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym oraz szkołom wyższym, placówkom Polskiej Akademii Nauk, jednostkom badawczo-rozwojowym, organom administracji publicznej, stowarzyszeniom, fundacjom, organizacjom pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz innym organizacjom społecznym i zawodowym;

 

*******

Przepławka - budowla rzeczna lub urządzenie stosowane przy zaporach wodnych, mające za zadanie umożliwić rybom wędrówkę wzdłuż rzeki.

1. W ramach dotacji na przepławki można uzyskać 100% dofinansowania.
2. Wniosek o dotację można złożyć przed uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego lub budowlanego.
3. Dotacje
przyznawane są na budowę i modernizacje nowych przepławek oraz refundację przepławek wybudowanych przed 2006 rokiem.

 

Informacje bieżące

Coraz mniej czasu na złożenie wniosku o dotację na przepławki. Pomagamy przygotować dokumentację wraz z wnioskiem o dotację na przepławki. Podmioty zainteresowane wsparciem w przygotowaniu dokumentacji wniosku o dotację prosimy o kontakt: tel.: 0-22 412-0-700 email: